Notulen jaarvergadering April 2022 - wandelclub55plus

Ga naar de inhoud

Notulen jaarvergadering April 2022

Archief

Notulen jaarvergadering April 2022
Mededelingen
Verslag 16e Algemene Leden Vergadering (AVL) van de  
Wandelvereniging 55 plus te Halderberge op7 April 2020 in Café Stroop te Bosschenhoofd.
Aanwezig: 42 leden Afgemeld: Corry van Eijk

1. Opening door de voorzitter Ada Kunst:
Ada wenst de aanwezige leden een gezond en voorspoedig 2022 en bedankt  iedereen voor hun komst.

2.  Goedkeuring notulen van de 15e  Algemene Leden Vergadering.
Worden ongewijzigd goedgekeurd door de A.L.V

3.  Jaarverslag activiteiten  2019 - 2020 en 2021
Ada  kijkt terug op het afgelopen jaren: Als 1e kijken we terug over bijna 3  jaar omdat er door alle de  corona maar heel weinig activiteiten
zijn geweest. Ada herdenk ook de overledenen en familieleden van onze vereniging die in deze jaren  overleden zijn.

4.  Financiën
De  kascontrolecommissie ( Jan Hopmans en Lenie Blom) hebben het financiële  verslag beoordeelden akkoord bevonden. De penningmeester wordt hiermee  gedechargeerd en bedankt voor zijnwerkzaamheden. De samenstelling van  de kascontrolecommissie voor 2023 is Jan Hopmans enLenie Blom . De  penningmeester deelt mede dat het Financieel verslag en de begroting bij  hem en devoorzitter ter inzage ligt. De contributie voor 2022- 2023  blijft  18 euro. De AVL stemt hiermee in.

5.Bestuurverkiezing
 Aftredend zijn Ada Kunst ( voorzitter) en Jan van Hoof (penningmeester)  ook moet er nog een5e bestuurslid bijkomen  i.v.m het aftreden van  Coby Termijn. Ze kan niet meer wandelen en heeft onzevereniging  verlaten. Er zijn geen nieuwe kandidaten opgegeven
Ada Kunst en Jan van Hooff worden beide herkozen en Mirjam Vlamings vult het bestuur aan.
 
5.  Bestuur
De samenstelling van het bestuur is momenteel als volgt:
Ada  Kunst                             Voorzitter
Jan van Hooff                        Penningmeester
Jo  Rijnvos                              Secretaris, ledenadministratie en Website beheerder
Francien Erkelens                 Koffieadressen en bijzondere activiteiten
Mirjam Vlamings                   Koffieadressen en bijzondere activiteiten                       

6.  Lief en Leed
Pauline  van Miert en Els Hagens verzorgen het lief en leed voor de lange groep.                                                                                    
Francis Vermaat doet dit voor de korte groep.
Deze worden door de Voorzitter bedankt voor hun werk in 2021

7.  Rondvraag
Geen
8.  Sluiting    
Voorzitter sluit de vergadering rond 11.00 uur.


Homepage | Wie zijn wij | Smoelenboek | De Wandeling | Mededelingen | Gastenboek | Contact | Archief | Algemene Site Map
  
Terug naar de inhoud